Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Nguyễn Thị Phương Lan – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Nguyễn Thị Phương Lan Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Lê Thị Ánh Tiên – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Lê Thị Ánh Tiên Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Trần Thị Nhung Huyền – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Trần Thị Nhung Huyền Năm sinh 1994 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Tiểu Học Cô Phan Thị Dinh – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Phan Thị Dinh Năm sinh 1988 Giới tính Nữ Học trường ĐH

Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Cô Vương Ngọc Nhung – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Vương Ngọc Nhung Năm sinh 1996 Giới tính Nữ Học trường Đại

Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Cô Huỳnh Thị Thanh Thảo

Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Thảo Năm sinh 1990 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Môn Lý Cô Phan Huỳnh Thảo Vy – Trung Tâm Gia Sư IDO

Họ và tên Phan Huỳnh Thảo Vy Năm sinh 1997 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Đàn Cô Phan Minh Phương Tú

Họ và tên Phan Minh Phương Tú Năm sinh 1998 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Môn Sinh Cô Lê Thị Lan Anh

Họ và tên Lê Thị Lan Anh Năm sinh 1995 Giới tính Nữ Học trường

Gia Sư Dạy Kèm Môn Sinh Thầy Nguyễn Vương Vũ

Họ và tên Nguyễn Vương Vũ Năm sinh 1990 Giới tính Nam Học trường Đại